Tidligere nyheder


16. maj 2019
I de seneste drikkevandsanalyser er der ikke konstateret målbare pesticidrester af chlorothalonil-amidsulfonsyre
Som følge af fund i Danmark af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser pålægger Miljø- og Fødevareministeriet nu vandforsyningerne at kontrollere for stoffet, idet regionernes undersøgelse også har omfattet fund i indvindingsboringer til et vandværk på Sjælland.

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som pesticid som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Vi kan med glæde konstatere, at stoffet ikke kan spores i de seneste vandanalyser, som dækker størstedelen af vores forsyningsområde. Det drejer sig om analyser på ledningsnettet fra Vandgården-Åværket i Ringe og ledningsnettet fra Espe Vandværk. 

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens information


 29. marts 2019
Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. På valg til bestyrelsen er: 
    Elias Hestbech 
    Jørgen F. Pedersen
    Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
    På valg er BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Årsrapport for 2018 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 1. april 2019. 

 

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

    Elias Hestbech 
    Jørgen F. Pedersen

Valg af 1. og 2. suppleant:

    Lars Peder Strarup

    Johnny Poulsen


29.januar 2019

Meddelelse om takststigninger
Midtfyns Vandforsynings Takstblad 2019 blev godkendt den 20. december 2018 af Faaborg-Midtfyn Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og offentliggjort på vandforsyningens hjemmeside den 2. januar 2019.

Midtfyns Vandforsynings bestyrelse har besluttet, at Anlægsbidrag i Takstblad 2019 først træder i kraft den 1. april 2019. Øvrige takststigninger er trådt i kraft den 1. januar 2019.

Ejendomme, hvor tilslutningen til vandforsyningen er påbegyndt inden den 31. marts 2019, betaler Anlægsbidrag efter satser i Takstblad 2018.

Takstblade findes her.


2. januar 2019
Takster for 2019
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2019 her


4. december 2018
Information om fornyelse af hovedledninger i industrikvarteret i Ringe
Læs orientering/information


7. august 2018

 


26. juni 2018
Information om pesticidrester af DMS
Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. I drikkevandboringer hos enkelte større danske vandforsyninger er der påvist fund af DMS (N,N-Dimethylsulfoamid) på over 0,1 mikrogram/liter. DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne tolylfluanid og dichlofluanid. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder DMS. Der er målt 0,090 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,092 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården-Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet DMS i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket tages der derfor ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift. 

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens sundhedsmæssige vurdering af DMS


24. maj 2018
Persondatapolitik
Som følge af persondataforordningen har Midtfyns Vandforsyning udarbejdet en Persondatapolitik.
15. marts 2018 (opdateret 26. april 2018)
Drikkevandet er frit for pesticidrester af 1,2,4-triazol
Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i deres grundvandsovervågning. Der er gjort relativt mange fund på landsplan af stoffet 1,2,4-triazol i screeningen af grundvand, men meget få over kravværdien. Midtfyns Vandforsyning har foretaget ekstra analyser for 1,2,4-triazol i drikkevandet på ledningsnettet fra alle vores vandværker.

Vi kan med glæde konstatere, at der er ikke fundet 1,2,4-triazol.
 
Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen
6. april 2018
Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2017
4. Forelæggelse af budget for 2018
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Arvid Rasmussen (modtager ikke genvalg), Sven Erik Greve (modtager genvalg), Thomas Eriksen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Årsrapport for 2017, kandidatliste, vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, er fremlagt på Vandværkets kontor fra den 10. april 2018.

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

Sven Erik Greve
Thomas Eriksen
Lars Peder Strarup
Kresten Lysholdt-Andersen

Valg af 1. og 2. suppleant:

Opstillede kandidater til bestyrelsen, som ikke bliver valgt, opstiller automatisk som suppleanter.
Johnny Poulsen
Samt bestyrelseskandidat.

Bestyrelsen
18. december 2017
Takster for 2018
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2018 her eller få det udleveret på kontoret.
11. december 2017
Nyt regulativ
Midtfyns Vandforsyning har fået et nyt regulativ. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2018 og afløser det tidligere regulativ fra 1. januar 2016.
27. september 2017 (opdateret 9. november 2017)
Information om pesticidrester af desphenyl-chloridazon
Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.

I analyseresultaterne er der målt små mængder desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chloridazon. Der er målt 0,037 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe Vandværk og 0,054 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården/Åværket i Ringe. Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet desphenyl-chloridazon i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.

På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket har vi derfor fået ekstra vandanalyser af indvindingsboringerne, som er i drift. I disse boringer er der målt desphenyl-chloridazon fra 0,019 til 0,075 mikrogram/liter.

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen

 


12. april 2017

 

 

GeneralforsamlingAfholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2016
4. Forelæggelse af budget for 2017
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Christian Andersen & Jakob Kristensen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Årsrapport for 2016, kandidatliste, vandværkets vedtægter,
regulativ og takstblad er fremlagt på Vandværkets kontor
fra den 12. april 2017.

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

Christian Andersen, Ringe
Jakob Kristensen, Espe

Valg af suppleanter:

Frank E. Karl, Sdr. Nærå (1. suppleant)
Johnny Poulsen, Ringe (2. suppleant)

Bestyrelsen

 

 


21. december 2016
Takster for 2017
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2017 eller få det udleveret på kontoret.

 

 


18. april 2016
Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport for 2015
4. Forelæggelse af budget for 2016
5. Valg af bestyrelse
på valg er: Elias Hestbech & Johnny Poulsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
på valg er: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt

Årsrapport for 2015, kandidatliste, vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad er fremlagt på Vandværkets kontor fra den 20. april 2016.

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

Elias Hestbech, Ringe
Jørgen F. Pedersen, Sallinge

Valg af suppleanter:

Frank E. Karl, Sdr. Nærå (1. suppleant)
Johnny Poulsen, Ringe (2. suppleant)

Bestyrelsen

 

 


4. marts 2016
Nye vedtægter
Midtfyns Vandforsyning har fået nye vedtægter.

Vedtægterne er gældende fra den 3. marts 2016 og afløser de tidligere vedtægter fra 1. januar 2006.

Du kan se Vedtægter for Midtfyns Vandforsyning eller få dem udleveret på kontoret.

 

 


12. februar 2016
Ekstraordinær generalforsamling - 2. behandling af udkast til vedtægter
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
torsdag den 3. marts 2016. kl. 19.00.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til nye vedtægter, hvoraf de væsentligste ændringer er:
Ophævelse af krav til, hvor selskabets bestyrelsesmedlemmer er geografisk bosiddende,
samt frist for anmeldelse af forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges på årets ordinære generalforsamling.
3. Eventuelt.

Udkast til de nye vedtægter kan afhentes på Midtfyns Vandforsynings kontor, Lombjergevej 22, 5750 Ringe og er ligeledes tilgængelige her.

Bestyrelsen

 

 


26. januar 2016
Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler
Lombjergevej 1, 5750 Ringe
torsdag den 11. februar 2016. kl. 19.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af forslag til nye vedtægter, hvoraf de væsentligste ændringer er:
Ophævelse af krav til, hvor selskabets bestyrelsesmedlemmer er geografisk bosiddende, samt frist for anmeldelse af forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges på årets ordinære generalforsamling.
3. Eventuelt.

Udkast til de nye vedtægter kan afhentes på Midtfyns Vandforsynings kontor, Lombjergevej 22, 5750 Ringe.

Bestyrelsen

 

 


12. januar 2016
Takster for 2016
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til det nye regulativ. Du kan se Takstblad 2016 eller få det udleveret på kontoret.

 

 


12. januar 2016
Nyt regulativ
Midtfyns Vandforsyning har fået et nyt regulativ. Regulativet trådte i kraft den 1. januar 2016 og afløser det tidligere regulativ fra 16. februar 1999. Du kan se Regulativ for Midtfyns Vandforsyning eller få det udleveret på kontoret.

 

 


19. marts 2015
Ændring af opkrævningstidspunkt
Fra 1. april 2015 ændrer Midtfyns Vandforsyning opkrævningstidspunkt på vand. Vandregningen for april kvartal udsendes midt i april og skal derfor først betales den 1. maj.

Det betyder, at dine vandregninger fremover skal være betalt senest den:
1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

 

 


19. marts 2015
Generalforsamling
Afholdes i år i mødelokale hos Gislev Rejser, Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 29. april 2015 kl. 19:30

 

 


19. marts 2014
Ændring af opkrævningstidspunkt
Fra 1. juli 2014 ændrer Midtfyns Vandforsyning opkrævningstidspunkt på vand. Det betyder, at dine vandregninger fremover skal være betalt senest den:
2. juli, 2. oktober, 2. januar og 2. april.

 

 


11. marts 2014
Generalforsamling
Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:30

Årsrapport 2013 (PDF dokument)

 

 


12. april 2013
Generalforsamling
Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
tirsdag den 30. april 2013 kl. 19:30

Indkaldelse (PDF dokument)

 

 


8. januar 2013
Forbrugerne i Ringe kan få grønt vand i hanerne
Ringe Fjernvarmeselskab tilsætter nu fjernvarmvandet et miljøvenligt grønt sporstof, som skal hjælpe med at finde lækager på fjernvarmerør og varmtvandsinstallationer hos forbrugerne.

Hvis De tapper koldt eller varmt vand og dette bliver grønt, bedes De straks kontakte Midtfyns Vandforsyning på tlf. 6262 1205 eller email info@midtfynsvand.dk og samtidig kontakte Ringe Fjernvarmeselskab på tlf. 6262 1960 eller e-mail ringefjv@firma.tele.dk

 

 


4. januar 2013
Ændringer på ledningsnettet kan kortvarigt give uklart vand i hanerne i Sdr. Nærå
Vi har nu fuldført en komplet renovering af vandværket i Havndrup. Det er nu et helt nyt og moderne vandværk, som leverer drikkevand af høj kvalitet fra et område med righoldige mængder godt grundvand.

Havndrup Vandværk er opført for at give forbrugerne i Årslev og Sdr. Nærå større forsyningssikkerhed af godt drikkevand og for at opnå en mere skånsom udnyttelse af grundvandsressourcerne i området. Forbrugerne i Sdr. Nærå vil derfor fremover blive forsynet både fra Årslev Vandværk og fra Havndrup Vandværk.

I uge 2 begynder Havndrup Vandværk at sende vand ud på hovedledningsnettet, som vil strømme til Sdr. Nærå. Den ændrede strømretning kan i de første dage medføre, at små aflejringer af okker i hovedledningerne hvirvles op. Dette kan give uklart vand i hanerne. Dette er helt ufarligt og forsvinder gradvist ved at lade vandet løbe lidt. Vær dog opmærksom på at okker i vandet kan give misfarvet vasketøj og evt. tilstoppe filtersien i vandhaner.

Hårdhedsgraden af vandet fra de to vandværker vil fortsat være ca. 14o dH.

Vi beklager på forhånd de gener, som omlægningen kortvarigt kan medføre.

 

 


26. marts 2012
Generalforsamling
Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
torsdag den 26. april kl. 19:30

 

 


23. marts 2012
Velkomstbrev til vore nye forbrugere i Sdr. Nærå
Velkommen til Midtfyns Vandforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Vandforsyning har pr. 1. april 2012 overtaget Sdr. Nærå Vandværk og vi vil hermed gerne byde velkommen til alle vore nye forbrugere i Sdr. Nærå.

Slutaflæsning i Sdr. Nærå Vandværk 31.03.2012
Sammen med dette brev vedlægges et aflæsningskort. Vandmåleren skal aflæses 31.03.2012. Aflæsning skal bruges i forbindelse med overtagelsen, så det er meget vigtigt at I aflæser vandmåleren. Vi opfordrer til at måleraflæsningen i videst mulig omfang, indtelefoneres på det påtrykte telefon nummer på aflæsningskortet: 70 26 49 49.

Første opkrævning fra Midtfyns Vandforsyning
Når der er lavet slutopgørelse pr. 31.03.2012 i Sdr. Nærå Vandværk, vil vi overføre resultaterne/beløbene til startsaldo i Midtfyns Vandforsyning. Første opkrævning til Midtfyns Vandforsyning indeholder opgørelsen fra Sdr. Nærå pr. 31.03.2012 og 2. kvartal fra Midtfyns Vandforsyning.

Årsaflæsning i Midtfyns Vandforsyning
I Midtfyns Vandforsyning gennemføres den årlige aflæsning af vandmålerne d. 1. november, hvor alle forbrugere modtager et aflæsningskort i slutningen af oktober. Årsopgørelsen bliver udsendt sammen med acontoopkrævningen for 1. kvartal. Vi opkræver 4 conto-rater forud med forfaldsdato ca. 10. jan., 10. april, 10. juli og 10. okt.

Opkrævning via PBS
Vi har konverteret alle PTG-aftalerne således, at dem der er blevet opkrævet via PTG (postens total giro) i Sdr. Nærå Vandværk fortsat vil blive opkrævet via PBS (pengeinstitutternes betalings service). Skulle der være sket en fejl i konverteringen, således at I ikke længere bliver trukket via PBS, beder vi Jer have ulejlighed med at gå i banken og tilmelde Jer igen.

Vagtberedskab
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.a. har 9 fastansatte medarbejdere, og vi råder således over vores egen entreprenør- og installationsafdeling. Vi kan derfor holde et 24-timers vagtberedskab (tlf. 62 62 12 05) med vores egne medarbejdere, hvilket giver en stor forsyningssikkerhed.

SMS varsling
Skulle uheldet være ude ved vandbrud, forurening, nødlukning m.m., er det vigtigt at I får hurtig besked. Midtfyns Vandforsyning er derfor tilmeldt et varslingssystem. Det henter automatisk de mobilnumre, som er tilknyttet jeres adresse, fra samme database som De Gule Sider og Krak anvender. Vi opfordrer jer til eventuelt at tilmelde yderligere mobiltelefonnumre og e-mail adresser på vores hjemmeside under SMS Varsling, eller ved at kontakte os telefonisk.

Vedligeholdelse af stikledningen
Midtfyns Vandforsyning har ifølge regulativet ansvaret og vedligeholdelsespligten for vandstikledningen helt frem til og med vandmåleren - også hvis vandmåleren sidder inde i huset. Skulle der opstå mistanke om en utæt vandstikledning og dermed vandspild, så kontakt os hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Vi har en hjemmeside: www.midtfynsvand.dk hvor I kan finde yderligere oplysninger om Midtfyns Vandforsyning, herunder vores vedtægter, regulativ, takstblad, vandanalyser m.v. I kan også få dette materiale ved direkte henvendelse til kontoret. Har I yderligere spørgsmål, eller har I opdaget fejl i navn/adresse, venligst kontakt os i kontortiden man-tors. 8.00-15.00, fre 8.00-14.00 på telefon 62 62 12 05. Vi kan også kontaktes på e-mail: info@midtfynsvand.dk

Historie
Midtfyns Vandforsyning blev grundlagt i 1893 og har i hele perioden fungeret som et forbrugerejet vandværk. I perioden til i dag er vandværket fusioneret med 11 større og mindre vandværker fra de omkringliggende byer, således at vi nu forsyner en stor del af Faaborg-Midtfyn kommune. Med overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk forsyner vi nu ca. 7.450 husstande.

Vi håber på et godt samarbejde. Det er vort mål at yde samme gode service i Sdr. Nærå, som vi hidtil har ydet i vores gamle forsyningsområde.

Med venlig hilsen
Midtfyns Vandforsyning A.m.b.a.
Hans la Cour
Direktør

 


30. september 2011
Forbedret SMS varsling
Skulle uheldet være ude ved vandbrud, forurening, nødlukning m.m., er det vigtigt at forbrugerne får hurtig besked.

Der er nu mulighed for selv at tilmelde/framelde mobilnumre og email adresser på vores nye SMS varslings side.
25. august 2011
Vandet i Årslev har været rent hele tiden
Med den nuværende medieomtale har vi fundet det vigtigt at informere vore forbrugere i Årslev.

Kun rent vand
Forbrugerne i Årslev har hele tiden modtaget fuldstændigt rent drikkevand fra Årslev Vandværk.

Forbrugerne i Årslev har ikke på noget tidspunkt modtaget forurenet drikkevand fra Sdr. Nærå Vandværk.

Hurtig besked til forbrugerne
Midtfyns Vandforsyning, som driver Årslev Vandværk, blev førte gang orienteret om forureningssituationen i Sdr. Nærå af Faaborg-Midtfyn Kommune mandag den 22. august. Sidst på formiddagen udstedte Kommunen i samråd med Embedslægen et kogepåbud i Årslev.

Midtfyns Vandforsyning udsendte straks en sms-besked, som de fleste af forbrugerne i Årslev modtog og kontaktede samtidigt P4 Radio Fyn og TV2 Fyn. Herefter blev der omdelt løbesedler til resten af forbrugerne i Årslev.

Baggrund for kogepåbuddet
Årslev Vandværk har i en periode leveret rent drikkevand til Sdr. Nærå, hvor det er blevet opblandet med vand fra Sdr. Nærå Vandværk.
Dette er sket for at hjælpe Sdr. Nærå Vandværk med at forbedre vandkvaliteten i Sdr. Nærå, som har haft arsen i drikkevandet i en længere periode.

Årslev Vandværk blev omfattet af kogepåbuddet som en sikkerheds-foranstaltning. Kogepåbuddet i Årslev blev ophævet efter ca. et døgn da vandanalyser bekræftede, at vandet i Årslev er fuldstændigt rent.
23. august 2011
Vandet fra Årslev Vandværk er rent - Ophør af kogeanbefaling
Vandet i Årslev skal ikke længere koges.
Vandværket har modtaget analyseresultaterne, der bekræfter at drikkevandet fra Årslev Vandværk ikke er forurenet.

På grundlag af de nye analyseresultater har Embedslægen udtalt, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet. Faaborg-Midtfyn Kommune ophæver derfor kogeanbefalingen for Årslev.

22. august 2011
Meget vigtig meddelelse fra Årslev Vandværk: Vandet skal koges!
Der er fundet et for højt indhold af bakterier i drikkevandet i Sønder Nærå. Derfor skal vandet koges inden det bruges til drikkevand og husholdning. Beslutningen er taget af kommunen i samråd med embedslægen.
Da Årslev vandværk også leverer vand til forsyningsnettet i Sdr. Nærå skal vandet også koges indenfor Årslev vandværks forsyningsområde, indtil Årslev vandværk er udelukket som forureningskilde.

Kogevejledning
Vandet skal spilkoge i mindst 2 minutter. Bruges elkedel koges vandet op 2 gange med 2 - 5 minutters mellemrum. Kaffe- og temaskiner når ikke op på kogepunktet og kan derfor ikke bruges.

Vandet skal koges og eventuelt afkøles inden det bruges til:

Drikkevandsbrug (inklusiv kaffe, te, saft m.m.).
Grønsager og frugt der skal spises rå..
Tandbørstning.
Vask af hænder.
Opvask i hånden.
Rengøring af køkkenborde, køleskabe og lignende overflader der kommer i kontakt med madvarer.
Vandet kan bruges som sædvanligt til:
Kartofler, grønsager, spagetti og andet der koges i over 2 min. inden det spises.
Opvaskemaskine.
Vask af tøj og rengøring på overflader der ikke kommer i kontakt med madvarer.
Vandet kan bruges til bruse- og karbad, hvis man undgår at vandet kommer i munden eller i åbne sår.
Drikkevand til husdyr.
Vandet må ikke bruges til:
Vanding af grønsager, bær og frugt der spises rå.
Vandværket arbejder
Vandværket arbejder under tilsyn af kommunen og embedslægen på at få fundet og fjernet forureningskilden.

Vandværket sendte straks en sms-besked til de berørte forbrugere i Årslev, som kunne underrettes via sms beredskabsalarm. Herefter blev der omdelt skriftlig besked til de resterende berørte forbrugere i Årslev.

Samtidigt blev der udtaget vandprøver i Årslev, så det hurtigst muligt kan fastslås, om vandet i Årslev er forurenet. Analysen af prøverne tager ca. 24 timer. Vandværket forventer derfor at kunne offentliggøre prøve-resultaterne for Årslev på denne hjemmeside, så snart de foreligger tirsdag eftermiddag.

Vandværket giver besked, via sms eller omdelt skriftlig besked, når vandet igen kan bruges som sædvanligt.

Se også www.faaborgmidtfyn.dk.
28. marts 2011
Generalforsamling
Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
onsdag den 27. april kl. 19:30