Legalitetskontrol

For alle vandværker omfattet af vandforsyningsloven er der krav om, at hjemstedskommunen (tilsynsmyndighed) hvert år skal godkende vandværkets takster ved en såkaldt legalitetskontrol.  Vandforsyningen er omfattet af vandforsyningsloven og vandsektorloven med bestemmelser om hvile-i-sig-selv-princippet og takstfastsættelse. I denne forbindelse skal det blandt andet kontrolleres, om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og evt. med vandsektorloven. Herunder skal kommunen påse, at taksterne er fastsat under hensyntagen til grundsætninger som saglighed og lighed, ligesom kommunen skal påse, at de budgetterede udgifter kan indregnes lovligt i vandpriserne efter vandforsyningslovens §52a (hvile-i-sig-selv princippet). Disse udgifter omfatter:

1. Nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand
2. Lønninger og andre driftsomkostninger
3. Administration
4. Bidrag til dækning af udgifter til Forsyningssekretariatet, jf. kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
5. Driftsmæssige afskrivninger
6. Forrentning af fremmedkapital
7. Underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne
8. Henlæggelser til nyinvesteringer
9. Udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger og deltagelse i
vandværkssamarbejder og lign.
10. Udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget
11. Udgifter til dækning af en fastsat økonomisk godtgørelse, jf. § 64 c i lov om miljøbeskyttelse
12. Udgifter til dækning af afgifter, jf. § 3, stk. 2 i lov om afgift af ledningsført vand og §11b
13. Bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Og udgifter til opgaver, der falder ind under en fond omfattet af lov om fonde og visse foreninger samt regler udstedt i medfør heraf, som har til formål, at vandteknologi fremmes, udvikles og demonstreres
14. Bidrag til dækning af udgifter til oprettelse og drift af et godkendt privat tvistløsningsorgan efter §6 i lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager og efter §12a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt regler udstedt i medfør af de nævnte love.

Samtidig skal vandforsyningens forventede indtægter svare til de budgetterede udgifter, så selskabet over tid hviler i sig selv (som udgangspunkt 3-5 år).

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. er underlagt legalitetskontrol af Faaborg-Midtfyn Kommune. Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. skal sikre, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver forelagt de nødvendige dokumenter/materialer, til brug for kommunens gennemførelse af årlig legalitetskontrol.

I henhold til vandforsyningslovens §53 og betalingslovens §3, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen ligeledes godkende taksterne for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A., idet selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette på trods af at Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. er underlagt tilsyn fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til overholdelse af udmeldte økonomiske rammer.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med godkendelsen udøve legalitetskontrol i forhold til de anmeldte takster. Når der er tale om takster, der er underlagt udmeldte økonomiske rammer, så er det ikke nok kun at kontrollere, om den anmeldte takst ligger under den fastsatte ramme. Rammen fastsætter et loft over de indtægter, der kan indregnes og er i princippet uafhængig af vandmængden. Det er derfor vigtigt at se på de samlede indtægter og ikke kun de fastsatte takster.