Nyheder

 


Se også nyheder fra Danske Vandværker

 


 


30. oktober 2019

Takster for 2020

Midtfyns Vandforsyning har fået nye takster i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2020 her


16. maj 2019
I de seneste drikkevandsanalyser er der ikke konstateret målbare pesticidrester af chlorothalonil-amidsulfonsyre
Som følge af fund i Danmark af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser pålægger Miljø- og Fødevareministeriet nu vandforsyningerne at kontrollere for stoffet, idet regionernes undersøgelse også har omfattet fund i indvindingsboringer til et vandværk på Sjælland.

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som pesticid som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Midtfyns Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, igangsat ekstra vandanalyser for at klarlægge omfanget.

Vi kan med glæde konstatere, at stoffet ikke kan spores i de seneste vandanalyser, som dækker størstedelen af vores forsyningsområde. Det drejer sig om analyser på ledningsnettet fra Vandgården-Åværket i Ringe og ledningsnettet fra Espe Vandværk. 

Yderligere informationer:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljøstyrelsens information


 29. marts 2019
Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe
onsdag den 10. april 2019 kl. 19.30

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. På valg til bestyrelsen er: 
    Elias Hestbech 
    Jørgen F. Pedersen
    Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
    På valg er BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Årsrapport for 2018 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 1. april 2019. 

Følgende kandidater er opstillet:

Valg til bestyrelsen:

    Elias Hestbech 
    Jørgen F. Pedersen

Valg af 1. og 2. suppleant:

    Lars Peder Strarup
    Johnny Poulsen
 
29.januar 2019

Meddelelse om takststigninger
Midtfyns Vandforsynings Takstblad 2019 blev godkendt den 20. december 2018 af Faaborg-Midtfyn Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og offentliggjort på vandforsyningens hjemmeside den 2. januar 2019.

Midtfyns Vandforsynings bestyrelse har besluttet, at Anlægsbidrag i Takstblad 2019 først træder i kraft den 1. april 2019. Øvrige takststigninger er trådt i kraft den 1. januar 2019.

Ejendomme, hvor tilslutningen til vandforsyningen er påbegyndt inden den 31. marts 2019, betaler Anlægsbidrag efter satser i Takstblad 2018.

Takstblade findes her.


2. januar 2019
Takster for 2019
Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2019 her. 

 


4. december 2018

Information om fornyelse af hovedledninger i industrikvarteret i Ringe
Læs orientering/information

Læs tidligere nyheder...