Slide background

 

Vandmålere

Kontroller din egen vandmåler

For at sikre opdagelse af utætheder eller andet uhensigtsmæssigt forbrug af vand bør du regelmæssigt (helst hver uge eller hver 14. dag) kontrollere og aflæse din vandmåler. Aflæsningen kan noteres i denne journal.


Du bør samtidigt kontrollere, at der ikke er utætheder i dine installationer ved at lukke for alle vandhaner og sørge for, at der ikke

 bruges vand til vaske- eller opvaskemaskiner eller toiletter. Når der er lukket for alt vand i installationen, så kontrollerer du vandmåleren. Det lille tandhjul i midten af måleren skal stå helt stille. 

Bevæger tandhjulet sig betyder det, at der stadig løber vand igennem vandmåleren, og du bør derfor kontrollere dine installation for utætheder. Begynd med toiletter, der ofte kan løbe selvom det næsten ikke kan ses. Et utæt toilet der løber så man næsten ikke kan se det kan give et vandspild på 100 m3 på et år, hvilket koster ca. 6.000 kr. alt incl. (vand, afledning og alle skatter og afgifter). 

Kontakt evt. en autoriseret VVS-installatør, der kan være behjælpelig med at finde utætheden. Der kan være tale om utætheder i skjulte rør i gulv eller vægge, der kan medføre betydelig skade på bygningen.


Vandforsyningens egenkontrol af vandmålere i brug

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. er som alle andre vandværker underlagt Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 582 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme og dertil hørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug
Bekendtgørelsen beskriver, at vandforsyningen skal etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at brugstolerancen ikke overskrides.

Alle vandmålere er derfor inddelt i partier med ensartede målere. Dette er registret i vandforsyningens forbrugsafregningssystem. 

Når målerne i et parti har været i brug i 9 år, gennemfører vandforsyningen en statistisk stikprøvekontrol af vandmålerne i partiet. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere, og de vandmålere, der er nedtaget, sendes til kalibrering på et akkrediteret målerlaboratorium. Resultatet af kalibreringen afgør, hvor længe målerne i partiet fortsat må være i brug inden næste stikprøvekontrol. Dette registreres i vandforsyningens forbrugsafregningssystem og målerlaboratoriets certifikat med kalibreringsresultatet opbevares som dokumentation. Resultaterne fra afprøvningen bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Vandforsyningen kan vælge at foretage periodisk udskiftning, når målerne i et parti har været i brug i 9 år.


Tvist

Hvis der opstår uenighed mellem vandværket og forbrugeren om, hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres.

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed (±4 %), afholdes omkostningerne til kalibreringen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).